TILLBAKA

BOLDERAJA STATION 2

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: Statliga AB Lettlands järnväg

Investering: Byggande av Bolderāja station 2 med en förbindelseväg till Krievu öns terminaler  

Tidsperiod: 2013–2015

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

För att kunna utöka Rigas järnvägsnäts totala kapacitet, förbättra och säkra tågens framfart och även avlasta Rigas historiska centrums järnvägstransporter och ansluta Krievu öns terminaler till det gemensamma järnvägsnätets infrastruktur, slog Skonto Būve samman de nödvändiga förarbetena och bygget snabbt men utan avkall på kvaliteten på 24 månader Bolderāja station 2 med anslutande vägar till terminalerna på Krievu ön. Projektet och byggarbetets ledning låg under företagets överinseende: uppförandet av byggnader för den centraliserade ledningsposter, inomhus- och utomhusnät, ingenjörteknisk förberedelse av området, utbyggnad av vägbankar, järnvägsspår och bilväg samt iordningställande etc. En av de största utmaningarna för byggobjektet var territoriets geologi. Myrmarken möjliggjorde användning av innovativa konsolideringsmetoder för husgrunden, dvs. sandkolonner samt vertikal, geosyntetisk filterinkorporering i vägbankarna och även att låta vägbankarnas utbyggnad tyngas ner av ditforslad jordmassa. Bara själva ditforslingen krävde att man organiserade lastbilar med tippanordning för mer än 17 000 tillfällen. Kontrollerad jordkonsolidering är en relativt sällan använd metod i Lettland, vilket visar hur professionellt och kreativt Skonto Būve angrep lösningen av denna komplicerade situation. Detta uppskattades verkligen även av beställaren som särskilt betonade Skonto Būves uppfinningsrika ansats och därigenom ta hänsyn till «omkringliggande miljöfaktorer för att få minimal åverkan på omgivningen och det anpassade ekosystemet», och kunna visa upp «en ingenjörteknisk byggenhet med modern industriell accent». Bolderāja 2 är utan tvivel ett av de mest framstående transportinfrastrukturprojekten såväl i Lettland som i hela Baltikum.

TILLBAKA